аласат пт тапин сарана джая добыча углязурвас үлдээгээрэй