нэг машинаас элс дракер хүртэлх диаграмм



зурвас үлдээгээрэй